Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Hoạch định và tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh các vấn đề về quản lý hệ thống chất lượng, 5S & môi trường toàn Chi nhánh

2. Định hướng xây dựng các tài liệu cho các hoạt động cần thiết của Chi Nhánh

3. Tổ   chức   triển khai   công   tác đánh giá, soát xét   các   hoạt động   thực   tế của   hệ   thống và   nhận   diện các     điểm không     phù hợp

4. Tổ chức đo lường và đánh giá hiệu quả các quy trình/quá trình

5. Xây dựng qui trình làm việc & Tổ chức huấn luyện, đào tạo nhân viên và đánh giá KPI

Job Requirement

-  Bằng cấp: Đại học - Chuyên ngành: Tài Chính, Kế Toán, Kiểm toán, Quản trị Kinh Doanh

- Hiểu biết về tiêu chuẩn ISO 9001, 5S

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ

- Nhiệt tình, nhạy bén, linh động để giải quyết các công việc được giao

- Có tinh thần trách nhiệm cao và bảo mật tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.