Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Hoạch định và tham mưu cho Giám đốc Chi nhánh các vấn đề về quản lý   hệ thống chất lượng, 5S & môi trường toàn Chi nhánh.

-   Quản lý, điều hành và phụ trách chung toàn bộ công việc của Bộ phận Quản Trị Vận Hành và Rủi Ro.

-   Xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động của Bộ phận Quản Trị Vận Hành và Rủi Ro.

-   Tham mưu cho Giám đốc Chi Nhánh trong việc nâng cấp, thay đổi hệ thống quản lý chất lượng, môi trường toàn Chi Nhánh.

-   Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm theo các yêu cầu tiêu chuẩn (ISO 9001, ISO 14001, 5S,…) và yêu cầu luật định hiện hành.

Kiểm soát việc triển khai kế hoạch hoạt động hàng tháng và báo cáo kết quả công việc của phòng cho Giám đốc Chi Nhánh định kỳ hàng tháng.

2. Định hướng xây dựng các tài liệu cho các hoạt động cần thiết của Chi Nhánh.

-   Soát xét về tính nhất quán, phù hợp của tất cả các văn bản tài liệu Chi Nhánh với các yêu cầu của hệ thống và luật định.

- Kiểm soát quy trình soạn thảo văn bản của Chi Nhánh.

3. Tổ   chức   triển khai   công   tác đánh giá, soát xét   các   hoạt động   thực   tế của   hệ   thống và   nhận   diện các     điểm không     phù hợp.

-   Tổ chức, triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát theo các kế hoạch đã được duyệt.

-   Soát xét các kế hoạch:

§ Soát xét tài liệu của toàn Chi Nhánh và giám sát việc thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng.

§ Đánh giá nội bộ hàng năm cấp cụm và cấp Chi Nhánh.

§ Kiểm tra, kiểm soát năm

§ Đánh giá cửa hàng chuẩn, kế hoạch tháng, quý, năm...

-   Soát xét các kết quả kiểm tra kiểm soát của đơn vị.

-   Kiểm soát việc hướng dẫn các đơn vị, tầm quan trọng, ý nghĩa của các yêu cầu quản lý của Chi Nhánh để tăng nhận thức đúng trong công việc.

-   Nhận diện các rủi ro và điểm không phù hợp trên toàn hệ thống để có đề xuất giải pháp xử lý hoặc cải tiến kịp thời và hiệu quả.

-   Kiểm tra kết quả thực hiện hành động   khắc phục phòng ngừa các điểm không phù hợp của các đơn vị.

Báo cáo kết quả kiểm tra về Giám đốc Chi nhánh.

4. ​Tổ chức đo lường và đánh giá hiệu quả các quy trình/quá trình

-   Tổ chức xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đo lường hiệu quả các quy trình/quá trình trọng yếu trong hoạt động của Chi nhánh.

-   Kiểm soát việc đo lường, đánh giá các chỉ tiêu này.

- Đề xuất các khuyến nghị cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động.

5. Xây dựng qui trình làm việc & Tổ chức huấn luyện, đào tạo nhân viên và đánh giá KPI

-   Đề xuất các chương trình đào tạo thích   hợp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhân viên.

-   Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho nhân viên.

-   Tổ chức các buổi thảo luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn cho nhân viên.

-   Thực hiện đánh giá KPIs cho nhân viên.

-   Xây dựng văn hóa làm việc đội nhóm một cách tích cực.

- Hỗ trợ đơn vị mới thành lập về công tác quản lí,...

6. Tổng hợp và phân tích các dữ liệu đầu vào phục vụ cho công tác rủi ro.

    • Thiết kế và đảm bảo thực hiện quy trình quản lý rủi ro tổng thể cho tổ chức, bao gồm phân tích tác động tài chính, pháp lý đối với công ty khi rủi ro xảy ra.

• Đảm bảo thực hiện đánh giá rủi ro: Phân tích, xử lý rủi ro hiện tại của công ty và so sánh các rủi ro tiềm ẩn với các tiêu chí do công ty đặt ra như chi phí và các yêu cầu pháp lý.

• Thiết lập mức độ rủi ro mà Công ty sẵn sàng gánh chịu.

• Thực hiện các báo cáo rủi ro theo đúng quy định.

• Thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro như: mua bảo hiểm, sản phẩm phát sinh…

• Tuân thủ các chính sách và kiểm toán công ty, bao gồm việc liên lạc với các kiểm toán viên trong và ngoài chi nhánh.

• Xây dựng nhận thức về rủi ro giữa các nhân viên bằng cách cung cấp hỗ trợ và đào tạo nội bộ trong công ty.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp:  Đại học              -    Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính, Toán thống kê, Luật, Kiểm toán
 • Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Anh văn giao tiếp, đọc hiểu
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Chứng chỉ FRM (điểm cộng),  hiểu biết về tiêu chuẩn ISO 9001, 5S.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 3 năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong đó có ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vàng bạc đá quý.
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:  hiểu về sản xuất, kinh doanh trang sức và văn hóa công ty.

CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: Xử lý số liệu, phân tích
 • Kỹ năng mềm: Thuyết phục, làm việc nhóm và độc lập, tư duy logic

CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Sử dụng được Microsoft Office
 • Chịu được áp lực công việc cao
 • Hiểu biết về các mặt hàng nữ trang, về các nguyên liệu vàng, đá...
 • Biết hoạch định công việc, độc lập khách quan trong công việc.
 • Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học.
 • Nhiệt tình, nhạy bén, linh động để giải quyết các công việc được giao
 • Có tinh thần trách nhiệm cao và bảo mật tốt.
 • Khéo ứng xử, khiêm tốn.
 • Có tinh thần đồng đội.
 • Có thể đi công tác (nếu có).

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Cao Cấp - Kiểm Toán Nội Bộ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên Tối Ưu Vận Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 01/04/2024

Nhân viên Kiểm định sản phẩm và đá quý

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Group Brand Senior Manager

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Retail Marketing Leader

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Quản Lý Phát Triển Đối Tác Kinh Doanh

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

Chuyên viên cao cấp - Kế Hoạch Chính Sách Bán Lẻ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 31/03/2024

[PNJ QUẬN 9] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 29/02/2024

[PNJ QUẬN 2] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 29/02/2024

[PNJ THỦ ĐỨC] GIAO DỊCH VIÊN (Mảng Mua Bán Đồ Hiệu và Tài Chính Cầm Đồ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 8 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 29/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.