Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Annual Leave

Job Description

1. Kiểm tra, soát xét việc cập nhật chứng từ kế toán, hạch toán của các cửa hàng, chi nhánh quản lý. 

- Kiểm tra việc cập nhật chứng từ nhập xuất hàng hóa, thu chi tiền mặt chính xác kịp thời.

- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ thu chi. 

- Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh đúng theo qui định bộ tài chính và công ty ban hành.

- Kiểm tra hóa đơn bán hàng, doanh thu bán hàng, giá bán theo qui định. Kiểm soát các khoản chi phí phát sinh.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng và lưu hóa đơn theo đúng qui định của bộ tài chính.

- Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán, chứng từ sổ sách được cửa hàng, chi nhánh thực hiện cập nhật đầy đủ, đúng qui định thu mua của công ty.

2. Kiểm tra, kiểm soát việc đối chiếu báo cáo kế toán, công nợ, hàng hóa, tiền mặt tồn tại quỹ các cửa hàng, chi nhánh. 

- Kiểm tra kiểm soát việc đối chiếu số liệu giữa báo cáo chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra, kiểm soát việc đối chiếu số dư cuối kỳ với báo cáo chi tiết.

- Kiểm tra, báo cáo công nợ, đôn đốc thu hồi khoản công nợ tồn đọng.

- Phát hiện kịp thời những sai sót, gian lận trong quá trình quản lý kho, quỹ và đề ra hướng xử lý khi có phát sinh.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại cửa hàng, chi nhánh được phân công.

3. Phối hợp các cửa hàng, chi nhánh thực hiện tốt tồn quỹ và vòng quay vốn. 

- Phối hợp với trưởng CH/CN mình quản lý lập và phân tích vòng quay vốn của từng mặt hàng.

- Phối hợp với trưởng đơn vị xây dựng định mức tồn quỹ và vòng quay vốn, định mức sử dụng vốn.

- Kiểm tra, đôn đốc cửa hàng điều phối luân chuyển hàng tồn kho và tiền mặt tồn quỹ tại CH/CN.

 

4. Thực hiện báo cáo cấp trên và các cơ quan hữu quan

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất cho cấp trên.

- Kiến nghị và đề xuất cấp trên các biện pháp cải tiến hiệu quả công việc.

- Báo cáo, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán …

- Lập các báo cáo kế toán định kỳ theo quy định.

- Đôn đốc việc nộp thuế và nghĩa vụ khác đối với ngân sách nhà nước

 

Job Requirement

Bằng cấp: Đại học - Chuyên ngành: Tài chính - kế toán

Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại

K ỹ năng công việc: xử lý số liệu, thông thạo Word, Excel, phần mềm kế toán.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

CỬA HÀNG TRƯỞNG - MỸ THO

Location: Tien Giang Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 13/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.