Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Mục đích vị trí công việc

Chuyên Gia Cao Cấp - Quản Trị Công Ty phụ trách về quản trị công ty của công ty đại chúng, chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động thực hành QTCT của Công ty theo quy chế nội bộ về QTCT, các nguyên tắc, thông lệ QTCT do Hội đồng quản trị ban hành và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Trách nhiệm công việc chính

1. Phụ trách Quản trị Công ty

 • Thực hiện các nhiệm vụ của người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán.
 • Tư vấn và hướng dẫn cho toàn Công ty (bao gồm các công ty thành viên, công ty liên kết) về các thủ tục liên quan đến quản trị công ty theo quy chế nội bộ về QTCT, các nguyên tắc, thông lệ QTCT do Hội đồng quản trị ban hành.
 • Chịu trách nhiệm soát xét các Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT/CTHĐQT cho các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên và/hoặc bất thường.
 • Phụ trách công tác soạn thảo các tài liệu, báo cáo liên quan đến quản trị công ty của Văn phòng HĐQT theo định kỳ và theo yêu cầu của HĐQT như: báo cáo quản trị công ty, báo cáo thường niên, báo cáo giao dịch với người nội bộ, người có liên quan và các báo cáo khác (nếu có).
 • Rà soát và hiệu chỉnh, bổ sung các quy chế quản trị, các thủ tục liên quan đến công bố thông tin của của Công ty (bao gồm công ty mẹ và các công ty con).
 • Hỗ trợ phát triển và giám sát việc tuân thủ các quy chế hoạt động của các Ủy ban, Tiểu ban, Ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
 • Hỗ trợ phát triển và giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ về quản trị công ty của các công ty con/liên kết và các bên liên quan.
 • Điều phối tư vấn pháp lý (thuê ngoài).
 • Tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến cổ phần/cổ phiếu của Công ty, như phát hành cổ phiếu, thông báo lưu ký, sắp xếp thanh toán cổ tức và tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý.
 • Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBCKNN, Sở GDCK...) về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty niêm yết.
 • Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị, các Uỷ ban về quản trị công ty

 • Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị về quản trị công ty và trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm được giao;
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, các Uỷ ban và Chánh văn phòng HĐQT.

Job Requirement

1. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Bằng cấp: Cử nhân trở lên trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, tài chính, kiểm toán.
 • Trình độ ngoại ngữ: IELTS 6.5 trở lên.
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Hiểu biết một cách có hệ thống về các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quản trị công ty và hệ thống các tài liệu nội bộ về quản trị công ty của công ty niêm yết.

2. CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

 • Tối thiểu 8 - 10 năm trở lên vị trí tương tự.
 • Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: tư vấn doanh nghiệp tại công ty chứng khoán, hoặc người phụ trách quản trị công ty của các công ty đại chúng.

3. CÁC KỸ NĂNG

 • Kỹ năng công việc: khả năng trình bày vấn đề bằng tư duy logic và có hiểu biết về kinh doanh (ưu tiên ngành sản xuất, bán lẻ), biết sử dụng công nghệ.
 • Kỹ năng mềm: soạn thảo và soát xét văn bản, giao tiếp, làm việc theo nhóm, quản lý thời gian tốt, và đa năng (multi-task) và xử lý tình huống nhanh.
 • Ý thức bảo mật và quản lý rủi ro cao.

4. CÁC YÊU CẦU KHÁC

 • Công bằng, khách quan, điềm tĩnh.
 • Cẩn thận và tỉ mỉ.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao và bảo mật tốt.

Thông tin liên hệ: Ms. Hoài Anh - anh.nth13@pnj.com.vn

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên Viên Điều Phối Truyền Thông & Đối Ngoại

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 18/12/2023

Trợ Lý Điều Hành (Executive Assistant)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên viên Tối Ưu Vận Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 08/12/2023

[HCM] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CỬA HÀNG (QUẬN 1, QUẬN 5, TÂN PHÚ)

Location: Ho Chi Minh Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 25/12/2023

Investor Relations, Senior Expert

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 28/11/2023

Chuyên viên Phân Tích Giá

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên viên Quản lý đơn hàng

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

[NBV] CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 22/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.