Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện các quy trình quản trị, xây dựng kế hoạch, kiểm soát ngân sách.xây dựng mô hình tài chính (Trọng số: 20%)

 • Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho yêu cầu xây dựng kế hoạch ngân sách và ra quyết định ngân sách hàng năm, 3-5 năm và dài hạn theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, trình QL KTTC, BĐH phê duyệt. Xây dựng kế hoạch và chính sách tài chính của tổng công ty.
 • Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính tháng, quý, năm của công ty,  tráo đổi các công đơn vị phòng ban, dự án , bộ phận trực thuộc công ty triển khai thực hiện kế hoạch tài chính, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính theo tháng, quý, năm.
 • Tham gia xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung và dài hạn.
 • Trao đổi với PTC tập đoàn và các đơn vị có liên quan để thống nhất các chỉ tiêu KHTC  theo phân công của QL KTTC
 • Xây dựng các mô hình tài chính cho từng đơn vị , dự án để đánh giá hiệu quả hoạt dộng

2. Phân tích nhận định thị trường định hướng kế hoạch kinh doanh (Trọng số: 10%)

 • Thu thập, tổng hợp và cung cấp các thông tin vĩ mô cần thiết của thị trường, ngành kinh tế, các đối thủ cạnh tranh
 • Phân tích định lượng dựa trên dữ liệu thống kê vĩ mô, kết hợp dữ liệu lịch sử của công ty đưa ra dự báo kết quả hoạt động kinh doanh theo từng thời kỳ, thời điểm, hỗ trợ Ban Điều Hành và các đơn vị kinh doanh ra quyết định kịp thời.
 • Phân tích định tính dựa trên kinh nghiệm chuyên môn, mục tiêu kỳ vọng của công ty, và thông tin chiến lược, dự án sắp triển khai.
 • Dự báo kinh tế vĩ mô, vi mô… nhận định xu hướng thị trường tiêu dung và thị trường tài chính, các tiềm năng và rủi ro trong năm tài chính
 • Thực hiện phân tích các chỉ số tài chính công ty, so sánh với các chỉ số Ngành, chỉ số đối thủ cạnh tranh trực tiếp, gián tiếp, trong nước và các khu vực tương đồng.

3. Xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh (trọng số: 30%)

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh đến các đơn vị
 • Theo dõi giám sát thực hiện ngân sách
 • Phân tích biến động chi phí, xây dựng hệ thống điều hành và đánh giá chi phí, phân tích cân đối chi phí – lợi ích, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo hiệu quả hoạt động của các đơn vị.
 • Thiết lập hệ thống báo cáo tài chính, quản trị, tiêu chuẩn hóa hệ thống báo cáo, lập và cung cấp các báo cáo kịp thời, đáng tin cậy theo yêu cầu của quản lý cấp cao.
 • Đánh giá lợi ích từ quyết định duy trì hay tạm ngưng một bộ phận hoặc một hoạt động sản xuất kinh doanh đang có dấu hiệu hoặc thua lỗ.
 • Xây dựng, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy chế tài chính và những quy định khác về chi phí áp dụng trong nội bộ toàn công ty. Đảm bảo rằng mỗi bộ phận chi phí được kiểm soát bằng cách sử dụng bộ điều khiển tài chính và các chi phí không vượt quá ngân sách

4. Lập báo cáo Quản trị. Phấn tích và quản lý  chi phí và phân tích lợi nhuận của từng đơn vị (trọng số: 30%)

 • Lập báo cáo quản trị từ số liệu của KTTC dưới góc nhìn của KTQT của từng đơn vị , dụ án và toàn công ty
 • Tổ chức phân tích và hướng dẫn phân tích hoạt động kinh doanh trong toàn công ty.
 • Quản lý chi phí : Lập dự toán chi phí , theo dõi tình hình thực hiện , tổ chức phân tích chi phí của  công ty , các dự án, ngành  và các đơn vị trực thuộc
 • Phân tích hiệu quả các chương trình MKT, các dự án , các đơn vị mới thành lập cần rà soát hiệu quả của mô hình tài chính
 • Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị,dự án đề xuất các biện pháp quản lý tài chính thích hợp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty.
 • Thiết lập và kiểm soát mức độ lợi nhuận và phối hợp các kế toán tài chính để lập những báo cáo tài chính. Phân tích các chỉ số tài chính của quá trình hoạt động, đề xuất giải pháp thực thi có hiệu quả.

5. Xây dựng, nâng cấp vận hành các dự án phục vụ công tác điều hành kế hoạch tài chính (trọng số: 10%)

 • Xây dựng quy trình, hệ thống tài chính đo lường kết quả hoạt động kinh doanh
 • Nâng cấp, cải tiến hệ thống dữ liệu, báo cáo hỗ trợ các đơn vị kinh doanh.
 • Tham gia các dự án cấp công ty, tư vấn chuyên môn, mô hình dữ liệu, mô hình tài chính, phân tích tài chính.
 • Tư vấn hiệu quả tài chính cho các đơn vị , các chương trình MKT 

Job Requirement

 • Bằng cấp: Đại học - Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán,...
 • Trình độ ngoại ngữ: Anh văn (theo yêu cầu công việc)
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh,...
 • Số năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan: 5 năm.
 • Có kinh nghiệm làm quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán, đầu tư tài chính,...
 • Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, word văn phòng và khả năng sử dụng các phần mềm về phân tích data.
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, phân tích đánh giá; kỹ năng lãnh đạo

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp – Quản trị rủi ro

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 17/05/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN VẬT TƯ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THUẾ

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN NGÂN QUỸ (NGÂN HÀNG & TIỀN MẶT)

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] CHUYÊN VIÊN CAO CẤP - KẾ TOÁN THANH TOÁN

Location: Ho Chi Minh Salary: 15 Tr - 20 Tr VND Expired Date: 13/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Phân tích Tài chính

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

[HCM] Chuyên viên cao cấp - Kế toán Quản lý Hệ thống

Location: Ho Chi Minh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 12/06/2024

Chuyên Viên Cao Cấp - Kế Toán Quản Lý Tài Sản & Vật Tư (Trung Tâm Bảo Hành)

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên Viên Cao Cấp - Văn Phòng Ban Điều Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2024

Chuyên viên cao cấp - Kế Hoạch Vận Hành

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 15/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.